Yasalar – Mevzuat

İş piyasası ve benzeri yerlerde ayrımcılığın yasaklanması ile ilgili yasa.

İş piyasası ve benzeri yerlerde ayrımcılığın yasaklanması ile ilgili yasa, ırk, ten rengi, din ve inanç, siyasi görüş, cinsel eğilim, yaş, engelli olmak ya da milli, sosyal yada etnik kökeni nedeni ile, doğrudan ve dolaylı farklı muameleyi yasaklar.

Yasa, işçiler ya da işe alınma esnasında iş arayanlar, işten çıkartılanlar, tayinler, atamalar veya maaş ve çalışma koşulları için geçerlidir. Ayrıca bir işveren, mesleki rehberlik, meslek eğitimi, mesleki yüksek eğitim ve okula erişimde işçilerine farklı muamele yapmamalıdır. Ayrımcılığa karşı yasa rehberlik ve eğitim kurumlarında çalışan herkes ve işe/istihdama yönlendiren herkes için de geçerlidir. Yasa ayrıca serbest meslek yapmaya erişime ait kararlar alan ve hükümleri belirleyen herkes için geçerlidir. Yasa aynı zamanda, belli bir meslek grubunda çalışan ve üyelerine sundukları avantajları olan, bir işçi ya da işveren örgütü yada bu tür örgütlere üye olabilme ve katılabilme kararı veren herkes için geçerlidir.

Yasa hem özel hem de kamu kuruluşları için geçerlidir.

Yasa metni için link - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=122522

Kadın erkek eşitliği ile ilgili yasa

Kadın erkek eşitliği ile ilgili yasa uyarınca, hiç kimse başka bir kişiyi cinsiyeti nedeni ile doğrudan veya dolaylı ayrımcılığa maruz bırakamaz. Bu yasa, bütün işverenler, yetkili kurumlar, kamu idaresi kapsamındaki bütün organizasyonlar ve hem kamu sektörü hem de özel sektör içerisinde, kamu organları da dahil olmak üzere, ve özel ve aile yaşamı dışında sunulan, genel kamuoyunun erişebileceği ürünler ve hizmetler sunan ve bunlarla ilgili işlemler yapan bütün yetkili makamlar, organizasyonlar ve kişiler için geçerlidir.

Yasa metni için link - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=20929

İstihdam v.b. açısından kadın erkek eşitliği yasası.

İstihdam v.b. açısından kadın erkek eşitliği yasası, cinsiyet nedeni ile ayrımcılığı yasaklar. Yasak özellikle hamilelik veya evlilik ya da ailevi durumları ilgilendiren hususlarda geçerlidir.

Bu yasa, işe alınma, tayin, atanma ve çalışma koşulları ve ayrıca mesleki rehberlik, meslek eğitimi, mesleki yüksek eğitim ve meslek içi eğitim ile ilgili durumlarda geçerlidir. Yasa aynı zamanda rehberlik ve eğitim işleri ile uğraşan herkes için geçerlidir.

Eşit muamele yükümlülüğü, serbest meslekte çalışmaya erişim üzerine hüküm veren ve karar alan herkes için de geçerlidir. Aynı şey bir işyerinin kurulması, düzenlenmesi veya genişletilmesi ve aynı zamanda, finansmanı da dahil olmak üzere, kişiye ait herhangi bir işyerinin başlatılması yada genişletilmesi için de geçerlidir. Ayrıca eşit muamele yükümlülüğü mesleki eğitim v.b. konular ve bu tür bir mesleğin yürütülmesi koşulları hakkında hükümler belirleyen ve karar alan herkes için geçerlidir. Yasa aynı zamanda, bir işçi ya da işveren örgütüne ya da belli bir meslek grubunda çalışan ve üyelerine sundukları avantajları olan örgütlere üye olabilme ve katılabilme kararı veren herkes için geçerlidir.

Yasa metni için link - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30750

Maaş eşitliği ile ilgili yasa

 Erkek ve kadınlara eşit maaş yasası uyarınca cinsiyet nedeni ile maaş açısından ayrımcılık gerçekleşmemelidir. Bu yasa uyarınca bir işveren erkek ve kadınlara aynı maaşı ödemeli, aynı iş ya da aynı değeri taşıyan işler için eşit maaş koşulları sağlamalıdır.

Yasa metni için link - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=121176

Etnik eşitlik yasası (iş piyasası dışında)

Etnik eşitlik yasası, ırk veya etnik köken nedeni ile ayrımcılığı yasaklar. Yasa herkes için geçerlidir. Sosyal güvence ve sağlık hizmetleri dahil olmak üzere sosyal korunma, sosyal hizmetler, eğitim ve konut dahil olmak üzere halkın kullanımına açık ürünler ve hizmetlere erişim için geçerlidir.

Ürünlerin ve hizmetlerin erişiminde ve bunların sunumunda söz konusu olan ayrımcılık yasağı kurum/işyeri ve müşteriler, müvekkiller, tüketiciler, alıcılar v.b. arasındaki ilişki ile ilgilidir. Yani şirketin satışı, hizmetleri, kiralama, eğitimi v.b. ile bağlantılı konular.

Yasa iş piyasası v.b. de ayrımcılık yasağı yasası ya da tamamen özel nitelikteki faaliyetleri yürütmek için yasa kapsamındaki alanlar için geçerli değildir.

Yasa metni için link - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=28938


Irk v.b. sebebi ile ayrımcılık yasağı ile ilgili yasa.

Bu yasa yukarıda ismi geçen sivil hukuk yasalarının aksine bir ceza hukuku yasasıdır. Ceza hukuku yasası olması, yasanın kapsamındaki haklarının çiğnendiği düşünülüyorsa, polise bir ihbarda bulunulması gerektiği anlamına gelmektedir. Yasa, ticari ya da halk yararına işyerlerinde bulunan ve hizmet sunan hiç kimse başka bir kişiyi ırkı, ten rengi, milliyeti ya da etnik kökeni, inancı ya da cinsel yönelimi sebebi ile ayrımcılığa maruz bırakmamalı hükmünü verir.

Ayrıca ticari ya da halk yararına işyerinin kapsamında bulunan bu kişi, başka bir kişinin diğer herkes ile eşit şartlar altında mekan, gösteri, sergi, toplantı ya da benzeri yerlere girişine engel olmamalıdır.
Yasanın ihlali bir nakit para cezası ya da 6 aya kadar hapis cezasını beraberinde getirebilir.
Yasa metni için - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59249

Ceza Kanunu

Ceza kanununun § 266b maddesi bir grup insana ırk, ten rengi, milli ya da etnik kökeni, inancı ya da cinsel yönelimi sebebi ile tehditkar, aşağılayıcı ve hor görücü ifadeler ve propagandayı yasaklar. Bu ifadeler kamuya açık bir şekilde veya belli bir çevrede yayma amacına yönelik olarak verilmiş olmalı. Yasağın ihlali durumunda kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Bir kişiyi hedef alan, ancak bu kişinin belli bir gruba mensup olması sebebi ile verilmemiş ifadeler söz konusu ise, ceza kanununun barış ve onur zedeleyici durumları kapsayan kuralları söz konusu olabilir.

Ceza kanununun § 81, 6 nolu maddesi uyarınca, başkalarının etnik kökeni, inancı, cinsel yönelimi ya da benzeri sebepler, cezanın belirlenmesi durumunda genel olarak suçu ağırlaştırıcı sebep olarak kabul edilecektir. Ceza kanununun bu hükmü, tamamen ya da kısmen yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanan sebeplerle işlenen suçları hedef almıştır. “Etnik köken, inanç, cinsel yönelim ya da benzeri” kelimelerinin tercümesi ceza kanununun § 266b maddesi temel alınarak yapılmalıdır. Ceza kanununun § 81, 6. maddesi belli suç tipleri veya suç faillerinin bir kişiyi ya da bir grubu tehdit, aşağılama ya da küçümseme niyeti ile işlediği suçlar ile sınırlanmamıştır. Duruma bağlı olarak bu hüküm örneğin, suçun failinin üyesi olduğu ırkçı bir organizasyonu desteklemek amacı ile işlenen ekonomik suçlar için de kullanılabilir.

Yasa metni için - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=133530

İdari hukkukunda eşitlik temel ilkesi

Danimarka adli idare geleneğinde, yetkili makamların işleme şekline ait şartlar içeren, bir dizi hukuksal temel ilke bulunur. Bu ilkelerden birisi şunu belirtir; eşit durumlar yasalar önünde eşit muamele görmelidir. Bu ilke, kamu idaresinin takdiri kararlarını sadece ve sadece dava esaslarına dayanarak vermesini şart koşar. Yani, somut bir davada yaş eğer esası oluşturmuyorsa, belediye kararda yaşı bir sebep olarak gösteremez ve örneğin yaşlı vatandaşları benzer durumlarda daha kötü muameleye tabi bırakamaz.

 

AB Direktifleri

AB istihdam direktifi: (Kurulun 2000/78/EF, 27 Kasım 2000 tarihli, istihdam ve çalışmaya yönelik eşitlik ile ilgili genel hüküm çerçeveleri).

Direktifin hedefi, ayrımcılık ile mücadeledir.

AB’nin eşitlik direktifi: (Kurulun 2000/43/EF 29 hHziran 2000 tarihli, ırk ya da etnik kökene bakılmaksızın eşitlik prensibinin uygulanması prensibi).

Direktifin hedefi ayrımcılık ile mücadeledir.

AB’nin ürün ve hizmetlere erişim ve bunların sunumu ile ilgili olarak kadın ve erkeklere eşitlik direktifi: (Kurulun 2004/113/EC 13 Aralık 2005 tarihli kadın ve erkekler arasında ürün ve hizmetlere erişim ve bunların sunumu için eşitlik prensibinin yaygınlaştırılması direktifi).

Direktifin hedefi ayrımcılık ile mücadeledir.

AB’nin istihdam ve çalışma ile ilgili olarak kadın ve erkeklere eşit fırsatlar ve eşitlik prensibinin uygulanması direktifi: (Kurulun 2006/54/EC 5 Temmuz 2006 tarihli, istihdam ve çalışma ile ilgili kadın ve erkekler için eşit fırsatlar ve kadın ve erkeklere eşitlik prensibinin uygulanması).

Direktifin hedefi ayrımcılık ile mücadeledir.

AB direktifleri kabul edilen değişik kanunlar ile Danimarka hukukuna yerleşmiştir.

Bir olay kaydet